صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی¬گستر(سهامی¬خاص)
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ناظر  شرکت آرین محور اراک
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)
 حسابرس مؤسسه حسابرسی بهمند
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی¬خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 185,914,993,761
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 11,767
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 13,165
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,800,000