صورت وضعیت پرتفوی

وضعیت پرتفوی صندوق برای دوره 1 ماهه منتهی به 30 آبان 1397

 • 10 آذر 1397
 • نویسنده: NarinAdmin
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

وضعیت پرتفوی صندوق برای دوره 1 ماهه منتهی به 30 آبان 1397

 • 10 آذر 1397
 • نویسنده: NarinAdmin
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

افشای پرتفوی دوره منتهی به 1397/07/30

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/06/31

 • 10 مهر 1397
 • نویسنده: NarinAdmin
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/05/31

 • 10 شهریور 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
12