مشخصات متعهد پذیرنده نویس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نارون

سمت نام  شماره ثبت  محل ثبت
متعهد پذیرنده نویس
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص) 469380 تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
تامین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
2000 میلیارد ریال 2000 میلیارد ریال

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
محمد هاشم بت شکن رئیس هیات مدیره شرکت گروه مالی بانک مسکن
2 سعید اسلامی بید گلی نایب رئیس هیات مدیره  شرکت کارگذاری بانک مسکن 
3 مصطفی ازگلی عضو هیات مدیره   شرکت عمرانی مسکن گستر
4 جعفر جمالی  عضو هیات مدیره شرکت مهر مینای کیش
 5 غلامحسین احمدی عضو هیات مدیره  شرکت لیزینگ گسترآریا

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
گروه مالی بانک مسکن 70%
2 گروه سرمایه گذاری مسکن 15%
3 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 15%