مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده(ریال) سرمایه پرداخت شده(ریال)
مؤسسه حسابرسی بهمند
10,000,000 10,000,000

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
عی مشرقی رئیس هیات مدیره
2 هومن هشی  نائب رئیس هیات مدیره 
3 رضا آتش مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
علی مشرقی 30
2 رضا آتش 30
3 هومن هشی 30
4 محمد رضا آرزومند صئمعه سرا 5
5 احمد شریفی قزوینی 5

کارکنان و کارشناسان

ردیف نوع مدرک تحصیلی تعداد( نفر ) 
1
دکتری --
2 فوق لیسانس 17
 3 لیسانس 82